گرافی های دیجیتال دندان

گرافی های دیجیتال دندان

در مركز ميلاد غرب گرافي دندان به روش OPG ديجيتال …. تك دندان ديجيتال و گرافي هاي تمام دندانها ( full month) و همچنين گرافي از تاج دندانها و بررسي پوسيدگي هاي بين دنداني به روش بايت وينگ bite wing انجام مي شود

مطالب علمی