سونوگرافی پستان

سونوگرافی پستان

انجام سونوگرافي هاي تخصصي توسط متخصصين برجسته كشوري در زمينه سلامت جنين ::
انجام فوق تخصصي سونوگرافي هاي دوران بارداري … غربالگري هاي مرحله اول و دوم … اكوي تخصصي قلب جنين …. سونوگرافي داپلر عروق رحمي و جفت … ….
لازم به ذكر است كه پزشكان راديولوژيست ميلاد غرب از اساتيد برجسته و مرجع در زمينه سونوگرافي جنين هستند به طوري كه سونوگرافي ها و تشخيص هاي غير قطعي ومشكوك با نظر پزشكان اين مركز تاييد و يا رد مي گردند ….
در اين مركز سونوگرافي پستان بسيار تخصصي و با صرف وقت بسيار زياد توسط پزشك سونوگرافيست فلوشيپ تخصصي پستان انجام ميشود … و بيماري هاي پستاني در اوليه ترين مراحل تشخيص داده مي شوند .

همچنین نمونه برداري از توده هاي پستاني و تخليه كيست هاي پستان در اين مركز توسط فلو شيپ فوق تخصص پستان انجام ميگردد

مطالب علمی