سونوگرافی بسیار پیشرفته

سونوگرافی بسیار پیشرفته

انجام سونوگرافي هاي تخصصي توسط متخصصين برجسته كشوري در زمينه سلامت جنين
انجام فوق تخصصي سونوگرافي هاي دوران بارداري

غربالگري هاي مرحله اول و دوم

اكوي تخصصي قلب جنين

سونوگرافي داپلر عروق رحمي و جفت

لازم به ذكر است كه پزشكان راديولوژيست ميلاد غرب از اساتيد برجسته و مرجع در زمينه سونوگرافي جنين هستند به طوري كه سونوگرافي ها و تشخيص هاي غير قطعي ومشكوك با نظر پزشكان اين مركز تاييد و يا رد مي گردند
در اين مركز سونوگرافي پستان بسيار تخصصي و با صرف وقت بسيار زياد توسط پزشك سونوگرافيست فلوشيپ تخصصي پستان انجام ميشود و بيماري هاي پستاني در اوليه ترين مراحل تشخيص داده مي شوند

مطالب علمی