دکتر محمد علی کریمی

  • راديولوژييست
  • عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
  • متخصص و مدرس سونوگرافي هاي دوران بارداري
  • غربالگري هاي جنين
  • اكوي قلب جنين
  • غربالگري بارداري دو قلو و چند قلويي