دکتر مریم علیزاده

  • متخصص راديولوژي و فلوشيپ تخصصي تصوير برداري از پستان و نمونه برداري و اقدامات كمك جراحي پستان
  • تجربه تخصصي بالا در زمينه سونوگرافي هاي بارداري و غربالگري هاي جنين
  • گرافي و سونوگرافي هاي رنگي رحم
  • سونوهيسترو گرافي و هيسترو سالپنگوگرافي