دکتر مریم شفیعی

متخصص راديولوژي و سونوگرافي بابيش از ٢٠ سال تجربه در زمينه تصوير برداري ها و سونوگرافي هاي پستان