دکتر عباس مومنی امججدی

دکتر عباس مومنی امجدی

متخصص راديولوژي و سونوگرافي

سونوگرافیست تخصصی جنین

NT- آنومالی پیشرفته

مدرس اکوی قلب جنین

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی جنین